GOEDE HERDER VIERING

Zondag 22 april a.s. is om 11:00 uur de parochieviering van De Goede Herder. U bent allen van harte welkom in de St. Lambertusbasiliek, Enschedesestraat 2 te Hengelo Voor de kinderen is een [...]

Leven met verlies

  Leven met Verlies bijeenkomsten in 2017/2018 Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend. Je moet weer een nieuwe richting, weg zien te vinden in je nieuwe levensfase [...]

Najaarsprogramma 2017-2018 Karmel Twente.

De Karmelkloosters in Zenderen en Almelo hebben een bezinningsaanbod onder de naam Karmel Twente.  Het jaarthema is “Titus Tegenwoordig”.
De karmeliet Titus Brandsma stierf 75 jaar geleden (1942) in het concentratiekamp Dachau. Hij geloofde in de waardigheid van ieder mens, ongeacht afkomst, ras, geloof, nationaliteit of welk onderscheid je maar kunt maken. Toen het er op aankwam, liet hij zich niet intimideren, maar gaf hij zijn leven voor zijn overtuiging. Hij kwam in verzet tegen een systeem dat de waardigheid van de mens aantastte en de vrijheid van meningsuiting beknotte. Titus Brandsma toonde een grote geestelijke weerbaarheid en moed die tegelijk gepaard ging met zachtmoedigheid en mededogen, zelfs ten aanzien van zijn beulen. Titus Brandsma ontleende zijn geestelijke weerbaarheid niet aan zijn eigen kracht, maar aan zijn gegrond zijn in God. Zijn levende Godsrelatie verbond hem met alle mensen en met al wat bestaat. Daarmee is hij ook nu nog steeds een blijvende bron van bezieling.

Een greep uit het aanbod: Icoonschilderen, Meditatie, Spirituele biografie, Zingen vanuit de ziel en diverse gespreksgroepen zoals Rond de Schrift, Mystieke tekstlezing, Zoeken naar God, Leesgroep Nieuwe Katechismus, God, wat ben je veranderd, Meditatief wandelen, Leesgroep Speling. Voor het volledige programmaboekje: zie Jaarprogramma Karmel Twente 2017-2018 of ga naar www.karmelcentra.nl/twente.

Informatie: Sanny Bruijns of Frida Koopman, tel.nr. 0546 – 53 64 10 of per e-mail: karmeltwente@karmel.nl

Kerken blijven geïnformeerd over verhuizingen en sterfgevallen

Het is een paragraafje in het regeerakkoord, maar het vervult Nederlandse kerken met grote blijdschap: om hun ledenbestand up-to-date te houden mogen de kerken toch gebruik blijven maken van Informatie uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Enige tijd geleden nam de Tweede Kamer een D66-motie aan die een eind moest maken aan het jarenlange gebruik dat kerken automatisch op de hoogte werden gebracht van verhuizingen en sterfgevallen. Niet meer van deze tijd vond de kamer. (zie bericht hieronder)

Daar zaten de kerken mee in hun maag. Niet meer nodig: de coalitiepartners (VVD, D66, CDA en CU) hebben afgesproken dat de regeling toch blijft bestaan. De coalitiepartners hebben zelfs besloten de regeling uit te breiden: burgers krijgen de mogelijkheid om zelf aan te geven aan welke ‘maatschappelijk relevante instanties’ een beperkt aantal persoonsgegevens automatisch kan worden verstrekt. Voor wie nu geregistreerd staat als lid van een van de betrokken kerken verandert er niets. Kerkleden kunnen wel aangeven als ze van die registratie af willen.
(Nico de  Fijter in Trouw 14.10.2017)

Help Parochies om hun mensen in beeld te houden

Een actuele ledenadministratie is voor parochies van levensbelang. Zoals bij verhuizingen, maar ook bij het overlijden van een parochiaan. De parochie maakt hiervoor gebruik van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) die samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid. In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA.

De internetconsultatie die de overheid recent heeft gehouden over onder meer het afschaffen van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) heeft zo’n 17.000 reacties opgeleverd. Dit is dermate veel, dat het de consultatie is met de meeste reacties ooit. Vele kerkleden hebben de overheid laten weten verontwaardigd te zijn over het mogelijke afschaffen van SILA.

Kerkleden moesten wel enige moeite doen voor de internetconsultatie, omdat een reactie alleen via de daarvoor bestemde site en methode van de overheid kon worden gegeven. Toch hebben vele betrokken en bezorgde kerkleden deze moeite genomen. De vele authentieke reacties hebben met elkaar gemeen dat men de dienstbaarheid van de kerken aan de samenleving onder druk ziet staan als SILA zou worden afgeschaft.

Reacties kwamen van kerkleden die graag de senioren in verzorgingshuizen ook in de toekomst willen kunnen blijven bezoeken, waarbij de adresgegevens onontbeerlijk zijn. Van gezinnen die het op prijs stellen na een verhuizing welkom te worden geheten in hun nieuwe parochie of kerkelijke gemeente. Van ouderen die bang zijn dat de parochie hen in de toekomst niet meer weet te vinden als ze naar een verzorggingstehuis gaan. En van vrijwilligers die hun onbegrip uitspreken over de houding van sommige politieke partijen in de Tweede Kamer die hun positieve bijdrage aan de samenleving miskennen.

Zo vermeldt één van de vele reacties: “Ik ben dan ook zeer tegen de uitvoering van de betreffende motie die aanvoelt als een koude douche voor levendige gemeenschappen die naast het met elkaar vieren van het geloof ook een duidelijke rol in de samenleving hebben, namelijk het ondersteunen van de vragende mens.”

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft naar aanleiding van de vele reacties aan minister Plasterk een aanvullend pleidooi geschreven om facilitering van kerken niet stop te zetten,  maar de SILA-systematiek te handhaven. Ze blijft in gesprek met de overheid en politiek over dit onderwerp.

Berichten uit het pastorale team
Vanaf 1 oktober 1916 is Ria Doornbusch het team komen versterken en samen hebben we de taken herverdeeld. Pastoor Oortman en parochie vicaris Nowara zullen zich inzetten voor het liturgische deelveld. Helené van den Bemt en Carla Roetgerink zijn verantwoordelijk voor de catechese, Ria Doornbus zal zich bezig houden met de diaconie en Henk Ogink en Carin Timmerman gaan werken aan de gemeenschapsopbouw in onze drie parochies. Samen zijn wij verantwoordelijk voor alle communie- en vormselvoorbereidingen in onze drie parochies. Wel hebben we gekozen voor één communieproject in overleg met de betrokkenen en gaan we dit jaar naar de vormselprojecten kijken. In alle geloofsgemeenschappen en deelvelden willen wij werken aan innovatief pastoraat en nabijheid, samen met de geloofsgemeenschappen. Het team zal voor een deel samen optrekken met  de stuurgroep en de besturen, om de geloofsgemeenschappen te inspireren. De eerste gesprekken hebben al plaats gevonden en op sommige trajecten is er al een nieuwe toekomstvisie besproken of ingezet. Daar waar nodig of wenselijk zullen wij de talenten van het team inzetten.

We kunnen natuurlijk niet op alle plekken tegelijk zijn en we merken dat het belangrijk is om eerst te inventariseren. Wat is er? Wat gaat goed? En waar willen jullie aan werken?

We merken dat we de laatste jaren veel gemopperd hebben en dat het een uitdaging is om al die negatieve energie om te zetten in een positieve vibe. Da kan alleen als we samen,  met jullie, weer kunnen en durven geloven in een nieuwe toekomst, elkaars talenten benutten en elkaar inspireren. Alleen dan kunnen we bouwen aan het Rijk van God.