Caritas

Het Latijnse woord caritas betekent letterlijk liefde of naastenliefde. De Parochiële Caritasinstelling (PCI) is een organisatie binnen de parochie, die als doel heeft om die caritas binnen en vanuit de parochiegemeenschap een herkenbare plek te geven. Dat doet de PCI door solidariteit en steun te geven aan mensen die het moeilijk hebben.

Onze missie

De PCI wil zwakkeren in de samenleving (financieel en praktisch) ondersteunen. Uitgangspunt moet daarbij zijn dat de ondersteuning hun helpt, volwaardig deel te (blijven) nemen aan de samenleving. Soms is daarvoor een fiets nodig en soms een mand met boodschappen. Daarnaast wil de PCI stem geven aan hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zijn zichzelf hoorbaar te maken.  Op die manier hoopt de PCI de sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren.

Binnen onze mogelijkheden willen wij vier doelen bereiken:
– Wij zetten ons in om noodhulp te geven op het vlak van eerste levensbehoeften;
– Wij willen mensen ondersteunen bij het weer op de rails te krijgen van hun leven;
– Wij willen verborgen noden signaleren en waar mogelijk onder de aandacht brengen van personen en instanties die deze noden kunnen verlichten;
– Wij willen mensen in staat stellen binnen hun eigen mogelijkheden maximaal mee te doen in de samenleving.
Aan die missie kunnen wij alleen maar werken dankzij de gulle gaven van vele generaties parochianen. Het (bescheiden) vermogen dat daarmee in de loop van de jaren is opgebouwd, beheren wij dan ook zorgvuldig.

De PCI is er dus voor en door de parochianen. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan leert ons dat iedereen onze naaste is. Daarom bieden wij ook hulp en advies aan mensen van andere gezindten of aan niet-gelovigen.

Contact

Hebt u zelf hulp nodig of wilt u hulp vragen voor iemand anders? De leden van de Caritas zijn bereikbaar via de secretariaten van de vier geloofsgemeenschappen of via caritas@degoedeherderhengelo.nl . Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Wilt u ons werk steunen? Ook daarvoor kunt u ons bereiken via bovenstaand mailadres.
Natuurlijk kunt u uw financiële bijdrage ook storten op onze bankrekening: NL29 RABO 0110 9826 65 t.n.v. PCI De Goede Herder Hengelo.
De PCI De Goede Herder is door de Belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De PCI legt over de besteding van haar middelen jaarlijks verantwoording af aan zowel het parochiebestuur als het bisdom.

Vacature: bestuurslid voor de Caritas