MOV

De letters MOV staan voor Missie-, Ontwikkelings-, en Vredeswerk.

Onder MISSIE verstaan wij solidariteit tussen kerk hier en elders, vooral in de Derde Wereld. Solidariteit betekent helpend naast elkaar staan. De Kerk ginds en hier staat voor dezelfde opdracht: luisteren naar het Evangelie van Jezus van Nazareth en zijn Evangelie uitvoeren.

Bij ONTWIKKELINGSWERK denken wij aan de inspanning van talloze groepen van arme, afhankelijke vaak machteloze mensen om zich stapje voor stapje te bevrijden uit achterstand, uitzichtloosheid en afhankelijkheid. Hun inspanning willen wij ondersteunen op de wijze die zij van ons vragen. Vaak zal dat financieel zijn. Als zij afzetmogelijkheden vragen voor hun producten of ondersteuning in politiek gerichte campagnes, willen wij daaraan ook bijdragen. In dit soort ondersteunende campagnes willen wij informatie geven over achterliggende oorzaken. Ook willen wij mensen in onze omgeving mogelijkheden aanreiken om in hun eigen leven kleine veranderingen aan te brengen die vorm geven aan solidariteit met de vele afhankelijken en ontrechten in de wereld.

Bij VREDESWERK denken wij aan het schrijnend onrecht tussen de zoveel geld en grondstoffen opslorpende bewapening en de levensomstandigheden van de meerderheid van de wereldbevolking.
Bewapening, bewapeningswedlopen en de nog steeds groeiende wapenhandel zijn diefstal van de armen. Wij willen er aan bijdragen dat blokvorming en vijandsbeelden worden overwonnen.
Wij willen vredesopvoeding stimuleren.